Αστικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής επίλυσης των ανωτέρω διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Ο κλάδος του Αστικού δικαίου ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται στα πλαίσια ιδιωτικών συναλλαγών φυσικών και νομικών προσώπων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα τον χειρισμό πολύπλοκων διαφορών αστικής φύσεως οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου,μισθωτικών διαφορών και αγωγών αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων καθώς και διαφορών εργατικού δικαίου.

Η ολοκληρωμένη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική νομική μας συνδρομή έχει ως στόχο είτε την εξωδικαστική επίλυση της εκάστοτε διαφοράς, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη ρύθμισή της με τον πλέον ταχύ, αποτελεσματικό και ανώδυνο τρόπο για τους εντολείς μας, είτε την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων,είτε τέλος την επιτυχή εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας.