Διοικητικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο καλύπτει με απόλυτη επιτυχία ολόκληρο το φάσμα του διοικητικού δικαίου, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εξασφάλιση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, όπως αυτές υπαγορεύονται από το Σύνταγμα.

Ειδικότερα, το δικηγορικό μας γραφείο είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πάσης φύσεως διοικητικές διαφορές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ των εντολέων μας και της Δημόσιας Διοίκησης σε κάθε έκφανσή της, όπως ενδεικτικά Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.

Ως εκ τούτου στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης του δικηγορικού μας γραφείου περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το Διοικητικό δίκαιο όπως φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα, ζητήματα Υπαλληλικού δικαίου, υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, το γραφείο μας διεκπεραιώνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς επίσης την προετοιμασία του εκάστοτε φακέλου και την εκπροσώπηση στα ανωτέρω Δικαστήρια.