Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα εμπορικών και εταιρικών υποθέσεων τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.
Το μεγαλύτερο μέρος των εντολέων μας αποτελείται από επιχειρήσεις και κατά τούτο καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα του εταιρικού βίου, είτε αυτά αφορούν σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, είτε σε θέματα των σχέσεων της εταιρείας με τρίτους (ιδιώτες, δημόσιο κτλ.).
Επιπλέον αποτελεί αντικείμενό μας η διαμόρφωση της εταιρικής σύμβασης και τυχόν εξωεταιρικών συμφωνιών δηλαδή η βάση πάνω στην οποία θα λειτουργήσει η εταιρεία και η ορθή κατάστρωση των εταιρικών εγγράφων για την εξασφάλιση αποφυγής μελλοντικών δικαστικών και μη διενέξεων μεταξύ των εταίρων. Ενδεικτικά παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους κάτωθι τομείς:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

•Σύσταση εταιρειών, ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών
•Χρηματοδότηση εταιρειών
•Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κτλ)
•Επενδυτικά κίνητρα, εταιρικοί μετασχηματισμοί (μετατροπές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, εξαγορές κτλ.)
•Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)
•Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων (λήψη ασφαλιστικών μέτρων -συντηρητικές κατασχέσεις, προσημειώσεις, κτλ-, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης -κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, κτλ.)
•Εμπορική Διαιτησία

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ :

• Σύσταση εταιριών και εταιρικών σχηματισμών κάθε νομικού τύπου βάσει των ιδιαίτερων συμφωνιών των εταίρων σε συνδυασμό με σύναψη τυχόν εξωεταιρικών συμφωνιών
• Διεκπεραίωση όλων των νομικών διεργασιών και παροχή συμβουλών αναφορικά με θέματα του καθημερινού εταιρικού βίου (διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων, συνέλευση εταίρων, αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης)
• Αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης κτλ.)
• Προστασία δικαιωμάτων εταίρου και εταιρείας
• Προσβολή άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.
• Νομικές λύσεις στο πλαίσιο λύσης ή αναδιάρθρωσης/διάσωσης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με βάση την εμπειρία μας στο φορολογικό δίκαιο
• Πλήρης νομική υποστήριξη σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, τόσο εκ μέρους των πωλητών όσο και των αγοραστών. Κρίσιμα νομικά στάδια για την επιτυχή και ασφαλή για τον εντολέα μας ολοκλήρωση τέτοιων διαδικασιών, είναι ο νομικός και φορολογικός σχεδιασμός, η διενέργεια νομικού ελέγχου (due diligence) καθώς και η διαπραγμάτευση και σύνταξη των σχετικών συμβατικών κειμένων
• Παροχή συμβουλών και νομικός σχεδιασμός εταιρικών μετατροπών.
• Λύση και Εκκαθάριση εταιρειών (ανάληψη ενεργειών και νομική συνδρομή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας).