Εργατικό δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σε υποθέσεις που αφορούν όλο το φάσμα του  εργατικού δικαίου τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Οι δικηγόροι μας εκπροσωπώντας και εργοδότες αλλά και εργαζόμενους έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα εργατικού δικαίου και έτσι είναι απόλυτα εξοπλισμένοι για τον άψογο χειρισμό και της πλέον σύνθετης υπόθεσης.

Ενδεικτικά το γραφείο μας αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα υποθέσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, με αποζημίωση απόλυσης, με δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών από εργαζόμενους, με ομαδικές απολύσεις, με βλαπτική μεταβολή συνθηκών εργασίας, κατάστρωση συμβάσεων εργασίας, αποζημίωση εκτελεστικών οργάνων εταιριών κοκ.