Φορολογικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα του φορολογικού δικαίου, ο οποίος σήμερα λόγω της αύξησης του δημοσιονομικού ρόλου του κράτους και της επέκτασης του κρατικού οικονομικού και κοινωνικού παρεμβατισμού γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις- κατά την χάραξη της οικονομικής ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους.

Στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται όλοι οι επιμέρους κλάδοι του φορολογικού δικαίου (φορολογία του εισοδήματος, φορολογία της περιουσίας και της κατοχής αυτής, φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, φορολογία της δαπάνης όπως δασμοί, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φόρος μεταβίβασης ακινήτων και πλοίων, ζητήματα ΚΒΣ ) τόσο σε συμβουλευτικό και εξωδικαστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής αρωγής.

Η ακαδημαϊκή εξειδίκευση των δικηγόρων μας στο ποινικό δίκαιο παρέχει στους εντολείς μας μια πληρέστερη αντιμετώπιση των φορολογικών τους υποθέσεων όσον αφορά την ποινική τους διάσταση.