Ακύρωση προστίμου για έκδοση εικονικού τιμολογίου- ΣΤΕ

Με πρόσφατη απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε επιβληθέν πρόστιμο για έκδοση εικονικού τιμολογίου, το οποίο χαρακτηρίστηκε εσφαλμένως ως εικονικό παρά το γεγονός ότι είχε ακυρωθεί, με την αιτιολογία, ότι ο εκδότης το επέδειξε σε τρίτον, ώστε να του εκχωρήσει σχετική απαίτησή του έναντι του αναφερόμενου στο τιμολόγιο ως αγοραστή.
Ειδικότερα, το ΣΤΕ έκρινε ότι εφόσον το τιμολόγιο πώλησης αγαθών ακυρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, από τον εκδότη – επιτηδευματία, χωρίς το στοιχείο να περιέλθει στο πρόσωπο που μνημονεύεται σε αυτό ως αγοραστής, δεν νοείται, εικονικότητά του (λόγω της απεικόνισης σε αυτό ανύπαρκτης συναλλαγής), δυνάμενη να επισύρει σε βάρος του εκδότη του το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.
Μόνη η “χρήση” του ακυρωθέντος τιμολογίου από τον εκδότη που περιορίζεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης του με τον τρίτο ιδιώτη, χωρίς να αναπτύσσει ενέργεια έναντι της φορολογικής αρχής δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του εκδότη ή του αναφερόμενου στο στοιχείο ως αγοραστή.