Ακύρωση προστίμου για έκδοση εικονικού τιμολογίου- ΣΤΕ

ΣΤΕ - Ακύρωση προστίμου για έκδοση εικονικού τιμολογίου

Με πρόσφατη απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας προέβη σε ακύρωση προστίμου για έκδοση εικονικού τιμολογίου το οποίο χαρακτηρίστηκε εσφαλμένως ως εικονικό παρά το γεγονός ότι είχε ακυρωθεί, με την αιτιολογία, ότι ο εκδότης το επέδειξε σε τρίτον, ώστε να του εκχωρήσει σχετική απαίτησή του έναντι του αναφερόμενου στο τιμολόγιο ως αγοραστή.
Ειδικότερα, το ΣΤΕ έκρινε, ότι η φορολογική Διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος της να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι, παρά την (μη αμφισβητηθείσα από τη Διοίκηση) αυθημερόν ακύρωσή τους από την προσφεύγουσα, με την έκδοση αντίστοιχων νόμιμων ακυρωτικών στοιχείων, και μολονότι δεν προκύπτει η περιέλευσή τους στην μνημονευόμενη σε αυτά ως αγοράστρια αλλοδαπή εταιρεία (πραγματικό το οποίο, ενώ προβλήθηκε από την προσφεύγουσα κατά τη διοικητική και την ένδικη διαδικασία, δεν αμφισβητήθηκε από τη φορολογική Αρχή), τα ένδικα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν από την προσφεύγουσα κατά τρόπο δυνάμενο να επηρεάσει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της ίδιας ή της (φερόμενης ως) αγοράστριας εταιρείας, αλλά, για την επιβολή του επίμαχου προστίμου, στηρίχθηκε απλώς στην παράδοση από την προσφεύγουσα αντιγράφου των αντίστοιχων ακυρωθέντων φορολογικών στοιχείων σε τρίτη εταιρεία, στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης εκχώρησης/πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Επομένως εφόσον το τιμολόγιο πώλησης αγαθών ακυρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, από τον εκδότη – επιτηδευματία, χωρίς το στοιχείο να περιέλθει στο πρόσωπο που μνημονεύεται σε αυτό ως αγοραστής, δεν νοείται, εικονικότητά του (λόγω της απεικόνισης σε αυτό ανύπαρκτης συναλλαγής), δυνάμενη να επισύρει σε βάρος του εκδότη του το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Μόνη η “χρήση” του ακυρωθέντος τιμολογίου από τον εκδότη που περιορίζεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης του με τον τρίτο ιδιώτη, χωρίς να αναπτύσσει ενέργεια έναντι της φορολογικής αρχής δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του εκδότη ή του αναφερόμενου στο στοιχείο ως αγοραστή.

Ως εκ τούτου ορθώς το ΣτΕ προέβη στην ακύρωση προστίμου για έκδοση εικονικού τιμολογίου.