Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ – Ασφαλιστικά μέτρα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ - Ασφαλιστικά μέτρα

Με πρόσφατη, ιδιαιτέρως σημαντική, απόφαση του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών σε υπόθεση που σχετίζεται με ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ, όπου το δικαστήριο επέτρεψε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων τη συμμετοχή μη μετόχου στην ΓΣ ανώνυμης εταιρίας, έκρινε ότι η απόφαση Γενικής Συνέλευσης από πρόσωπο που ψήφισε ως μέτοχος αντλώντας το δικαίωμα αυτό από απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, δεν καθιστά ανυπόστατη την απόφαση επειδή στην συνέχεια ανακλήθηκε, δεν θίγεται η νομιμότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό σημείο που ήταν σε ισχύ και δεν επέρχεται αναδρομική άρση των συνεπειών. 

Ειδικότερα κρίθηκε, ότι η απόφαση που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα έχει μεν προσωρινή ισχύ, με την έννοια ότι δεσμεύει και μπορεί να εκτελεστεί ενόσω δεν έχει καταλυθεί, όμως και μετά την κατάλυσή της καλύπτει μόνιμα με τον μανδύα της νομιμότητας τη διάπλαση που πραγματοποιήθηκε σε συμμόρφωση μ’ αυτήν, αφού κατά την κρατούσα γνώμη η κατάλυση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, επειδή ακριβώς δεν είναι αποτέλεσμα ένδικου μέσου (παρά μόνο στην περίπτωση του άρθρου 734 παρ. 3 ΚΠολΔ), δεν θίγει την αρχική νομιμότητα των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά την νομιμότητα της διατήρησής τους και συνεπώς δεν οδηγεί σε αναδρομική άρση των συνεπειών τους, προπάντων αν πρόκειται να θιγεί η ασφάλεια του δικαίου. 

Η συγκεκριμένη απόφαση ανταποκρίνεται πλήρως στην ασφάλεια των συναλλαγών και δη σε περιπτώσεις σχετικά με ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ, όπως κρίθηκε και εν προκειμένω.