ΣτΕ: Ακύρωση προστίμου 15 εκ. ευρώ – εικονικά τιμολόγια

στε-ακυρωση Ακύρωση προστίμου- εικονικά τιμολόγια
στε-ακυρωση Ακύρωση προστίμου- εικονικά τιμολόγια

Με δύο πρόσφατες αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας προέβη σε ακύρωση προστίμου που ξεπερνούσε το ποσό των 15.000.000 ευρώ και είχε επιβληθεί σε εταιρία εμπορίας ιατρικών και χειρουργικών μηχανημάτων διαλαμβάνοντας στο σκεπτικό των αποφάσεων Του την αιτιολογία ότι τα εν λόγω πρόστιμα επιβλήθηκαν επί εσφαλμένης νομικής βάσης.

Τα πρόστιμα είχε επιβληθεί μετά από φορολογικό έλεγχο, για τις διαχειριστικές περιόδους 2009-2010, στον οποίο είχε διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι αποτέλεσμα των ενεργειών της εταιρίας ήταν να διογκούται κατά τρόπο τεχνικό το κόστος αγοράς των προϊόντων σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι  είναι εσφαλμένη η κρίση του Εφετείου, ότι μπορεί να εφαρμοστούν παράλληλα οι διατάξεις του νόμου 2523/1977 και του ΚΦΕ, καθώς οι περί υπερτιμολόγησης διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, ως ειδικές, αποκλείουν την παράλληλη εφαρμογή των περί εικονικών στοιχείων φορολογικών διατάξεων, με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες.

Σύμφωνα δε με τις αναιρετικές αποφάσεις κρίθηκε μάλιστα ότι δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις αυτές, όχι μόνο η σωρευτική επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο 2523/1977 και ΚΦΕ προστίμων, αλλά ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, κατόπιν απορρίψεως των βιβλίων της ως ανακριβών λόγω της έκδοσης ή της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, δυνατότητα που άλλωστε αποκλείεται και από τις διατάξεις του ΚΦΕ (άρθρο 39 παράγραφος1).

Τέλος, οι δικάσαντες τις ασκηθείσες αναιρέσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα  ότι : «μη νομίμως ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επέβαλε το πρόστιμο για λήψη μερικών εικονικών τιμολογίων, αλλά και μη νόμιμα απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας» και προέβη στην ακύρωση προστίμου.