Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Τομείς εξειδικεύσης

Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

Το μεγαλύτερο μέρος των εντολέων μας αποτελείται από επιχειρήσεις και κατά τούτο καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα του εταιρικού βίου, είτε αυτά αφορούν σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, είτε σε θέματα των σχέσεων της εταιρείας με τρίτους (ιδιώτες, δημόσιο κτλ.).

Ποινικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της ποινικής δίκης, αποτελούμενο από εξειδικευμένους δικηγόρους με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και με αυξανόμενη και συνεχιζόμενη εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική.

Αστικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των ανωτέρω διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Οικογενειακό δίκαιο

Το δικηγορικό μας ύστερα από τον επιτυχή χειρισμό πληθώρας υποθέσεων εξειδικεύεται στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών οικογενειακού δικαίου.

Οικονομικό ποινικό δίκαιο

Με δεδομένο ότι πλέον μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενέχει τον κίνδυνο της θέσης του επιχειρηματία ως κατηγορούμενου για την τέλεση πολυάριθμων εγκλημάτων οικονομικής φύσεως, το δικηγορικό μας γραφείο έχει επιτύχει να χειρίζεται υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου

Διοικητικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πάσης φύσεως διοικητικές διαφορές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ των εντολέων μας και της Δημόσιας Διοίκησης σε κάθε έκφανσή της, όπως ενδεικτικά Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.

Φορολογικό δίκαιο

Στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται όλοι οι επιμέρους κλάδοι του φορολογικού δικαίου (φορολογία του εισοδήματος, φορολογία της περιουσίας και της κατοχής αυτής, φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ....

Ακίνητα

Το δικηγορικό μας γραφείο έχοντας εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο δίκαιο των ακινήτων (real estate) παρέχει στους πελάτες του ενημέρωση και συμβουλές σε ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία της αγοράς, πώλησης και μίσθωσης ακινήτων.

Διαμεσολάβηση

Για τις περιπτώσεις που η δικαστική οδός κρίνεται χρονοβόρα και ασύμφορη, η εξωδικαστική εκούσια διαπραγμάτευση για την επίλυση των διαφορών είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος απονομής δικαιοσύνης.

Εργατικό δίκαιο

Οι δικηγόροι μας εκπροσωπώντας και εργοδότες αλλά και εργαζόμενους έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα εργατικού δικαίου και έτσι είναι απόλυτα εξοπλισμένοι για τον άψογο χειρισμό και της πλέον σύνθετης υπόθεσης.